Trwa ładowanie...

Szukaj

Synod diecezjalny

Członkowie synodu


Regulaminu synodu:

§ 41. Członkami synodu, czyli uczestnikami sesji synodalnych, są:

1. biskupi pomocniczy,
2. wikariusze generalni i wikariusze biskupi oraz wikariusz sądowy,
3. kanonicy gremialni koszalińskiej kapituły katedralnej,
4. członkowie rady kapłańskiej,
5. rektor diecezjalnego wyższego seminarium duchownego,
6. dziekani,
7. członkowie komisji głównej,
8. przedstawiciele kapłanów i ich zastępcy,
9. przedstawiciele kapłanów emerytów,
10. przedstawiciele wiernych świeckich,
11. przedstawiciele przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego posiadających dom w diecezji,
12. przewodniczący i sekretarze komisji tematycznych oraz, jeśli żaden z pozostałych członków komisji nie jest członkiem synodu na mocy innego z punktów tego paragrafu, jeden z członków wybrany w ramach komisji,
13. przewodniczący i sekretarze komisji teologicznej i komisji prawnej oraz, jeśli żaden z pozostałych członków komisji nie jest członkiem synodu na mocy innego z punktów tego paragrafu, jeden z członków wybrany w ramach komisji,
14. inne osoby wezwane przez biskupa.

§ 42. Harmonogram wyłaniania członków synodu, o których mowa w § 41, punkty 8–13, określa sekretarz synodu.

§ 43. Wybory przedstawicieli kapłanów i ich zastępców, o których mowa w § 41, punkt 8, odbywają się według następujących zasad:

1. za przeprowadzenie wyborów w dekanacie odpowiedzialny jest dziekan,
2. czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy kapłani, którzy pełnią posługę duszpasterską na terenie dekanatu i nie są emerytami,
3. bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy kapłani, którzy pełnią posługę duszpasterską na terenie dekanatu i nie są emerytami, oprócz dziekana i innych kapłanów, którzy są już członkami synodu na podstawie § 41, punkty 2-4,
4. w dekanacie Koszalin wybiera się jednego przedstawiciela i jego zastępcę spośród proboszczów oraz dwóch przedstawicieli i ich zastępców spośród wikariuszy,
5. w dekanatach Białogard, Kołobrzeg, Piła, Słupsk Wschód, Słupsk Zachód i Szczecinek wybiera się jednego przedstawiciela i jego zastępcę spośród proboszczów oraz jednego przedstawiciela i jego zastępcę spośród wikariuszy,
6. w pozostałych dekanatach wybiera się jednego przedstawiciela i jego zastępcę spośród proboszczów lub wikariuszy,
7. wybory przeprowadza się w trybie tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy kapłanów posiadających czynne prawo wyborcze,
8. dziekan przekazuje do sekretariatu synodu pisemny protokół wyborów wraz z danymi kontaktowymi wybranych przedstawicieli, w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 44. Wybory dwóch przedstawicieli kapłanów emerytów, o których mowa w § 41, punkt 9, odbywają się według zasad określonych przez dyrektora Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu, który przekazuje do sekretariatu synodu pisemny protokół wyborów wraz z danymi kontaktowymi wybranych przedstawicieli, w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 45. Wybory przedstawicieli wiernych świeckich, o których mowa w § 41, punkt 10, odbywają się według następujących zasad:

1. diecezjalna rada duszpasterska wybiera dwunastu przedstawicieli według własnego uznania oraz po jednym przedstawicielu z każdego dekanatu spośród kandydatów zgłoszonych przez parafialne i międzyparafialne zespoły synodalne według następujących zasad:
a) kandydat musi być pełnoletnim członkiem danej wspólnoty parafialnej,
b) każdy zespół synodalny może zgłosić najwyżej dwóch kandydatów,
c) wybory kandydatów przeprowadza się w trybie tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zespołu synodalnego,
d) zgłoszenie wybranego kandydata powinno zawierać: protokół zebrania zespołu synodalnego wraz z wynikami głosowania, biogram kandydata, uzasadnienie kandydatury, pisemną zgodę na kandydowanie i dane kontaktowe kandydata,
2. wybory przedstawicieli przeprowadza się w trybie tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady,
3. sekretarz rady przekazuje do sekretariatu synodu pisemny protokół wyborów wraz z informacjami o wybranych przedstawicielach (biogram, uzasadnienie, dane kontaktowe), w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 46. Wybory siedmiu przedstawicielek i trzech przedstawicieli przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego posiadających dom w diecezji, o których mowa w § 41, punkt 11, odbywają się według zasad określonych przez wikariusza biskupiego do spraw życia konsekrowanego, który przekazuje do sekretariatu synodu pisemny protokół wyborów wraz z informacjami o wybranych przedstawicielach (biogram, dane kontaktowe), w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 47. Wybory, o których mowa w § 41, punkty 12-13, przeprowadza się w trybie tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. Przewodniczący komisji przekazuje do sekretariatu synodu pisemny protokół wyborów, w terminie zgodnym z harmonogramem.

§ 48. Do wyborów, o których mowa w § 43-47, stosuje się przepisy kanonu 119, punkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy otrzymali większość głosów, lub, jeśli jest ich więcej, dwóch najstarszych wiekiem. Jeśli po trzecim głosowaniu pozostaje równowaga, wybrany jest ten kandydat, który jest starszy wiekiem. 

§ 49. Członkowie synodu mają obowiązek uczestniczenia w sesjach synodalnych. W przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej wypełnianie tego obowiązku członek synodu powiadamia o tym sekretariat synodu.

§ 50. Podczas pierwszej sesji przewodniczący i członkowie synodu składają wyznanie wiary, zgodnie z kanonem 833, punkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x