Trwa ładowanie...

Szukaj

Synod diecezjalny

Komisje tematyczne


Regulaminu synodu:

§ 10. Dla realizacji celów synodu biskup ustanawia następujące komisje tematyczne:

1. komisję do spraw wiernych świeckich,
2. komisję do spraw duchowieństwa,
3. komisję do spraw osób konsekrowanych,
4. komisję do spraw kultu Bożego,
5. komisję do spraw duszpasterstwa i nowej ewangelizacji,
6. komisję do spraw katechizacji,
7. komisję do spraw charytatywnych,
8. komisję do spraw mediów,
9. komisję do spraw administracyjnych,
10. komisję do spraw ekonomicznych,
11. komisję do spraw historycznych.

§ 11. Podczas trwania synodu biskup może ustanawiać nowe i rozwiązywać już istniejące komisje tematyczne oraz dokonywać zmian w ich składach.

§ 12. Do zadań komisji tematycznych należy w szczególności:

1. identyfikowanie i analizowanie szczegółowych zagadnień z zakresu kompetencji komisji, szczególnie w kontekście:
a) aktualnej sytuacji duszpasterskiej w diecezji,
b) wyzwań stawianych przez współczesny świat,
c) obowiązujących w diecezji regulacji prawnych, zwyczajów i praktyk,
2. ocenianie obecnej sytuacji w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła,
3. proponowanie rozwiązań w zakresie prawodawstwa partykularnego,
4. przygotowywanie materiałów potrzebnych do pracy zespołów synodalnych,
5. formułowanie ustaleń wstępnych (przeznaczonych do dalszej konsultacji) i końcowych (przeznaczonych na sesje synodalne),
6. redagowanie zleconych przez komisję główną części statutów synodu,
7. uczestniczenie, w miarę możliwości, w działaniach formacyjnych i promocyjnych organizowanych przez sekretariat synodu.

§ 13. Realizowanie zadań przez komisje tematyczne dokonuje się w szczególności przez:

1. szczegółową kwerendę, skierowaną do zespołów synodalnych lub innych podmiotów zaaprobowanych przez komisję główną,
2. konsultowanie się ze specjalistami z danej dziedziny (konsultorami).

§ 14. Posiedzenia komisji tematycznych odbywają się zgodnie z aktualnym rytmem prac synodalnych wyznaczonym przez komisję główną.

§ 15. Do zadań przewodniczących komisji tematycznych należy w szczególności:

1. zwoływanie posiedzeń komisji i określanie porządku obrad,
2. prowadzenie obrad, zarządzanie głosowań i zabieganie o jednomyślność w podejmowaniu decyzji,
3. nadzorowanie sporządzania dokumentacji prac komisji,
4. zlecanie i nadzorowanie zadań powierzonych członkom lub konsultorom komisji,
5. reprezentowanie komisji wobec innych organów synodu i na zewnątrz.

§ 16. Do zadań sekretarzy komisji tematycznych należy w szczególności:

1. przygotowywanie materiałów potrzebnych do prac komisji,
2. troska o odpowiednie wyposażenie miejsca obrad i o inne sprawy związane z zapleczem logistycznym,
3. sporządzanie protokołów posiedzeń i innej dokumentacji prac we współpracy z sekretariatem synodu,
4. prowadzenie korespondencji komisji za pośrednictwem sekretariatu synodu,
5. przekazywanie informacji o zwołaniu posiedzenia komisji jej członkom, osobom zaproszonym i sekretariatowi synodu.

§ 17. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie członkowie komisji.

§ 18. W podejmowaniu decyzji przez komisje należy dążyć do jednomyślności. W razie niemożności jej osiągnięcia decyzje podejmowane są w drodze głosowań jawnych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 19. Osoby, które nie są członkami danej komisji tematycznej, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym, po pisemnym zaproszeniu przez przewodniczącego komisji.

§ 20. Członkowie komisji głównej, komisji teologicznej i komisji prawnej oraz przewodniczący komisji tematycznych mogą bez żadnych ograniczeń uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji tematycznej. Powinni jednak z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować przewodniczącego tej komisji tematycznej o swoim zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu.

§ 21. Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który podpisuje przewodniczący komisji. Zatwierdzanie protokołu odbywa się na kolejnym posiedzeniu komisji.

§ 22. W wyjątkowych sytuacjach, posiedzenia komisji mogą przyjąć formę współdziałania na odległość, przy wykorzystaniu współczesnych technik teleinformatycznych (Internet). Za dokumentację takich prac odpowiada sekretarz danej komisji.

§ 23. Dokumentacja prac komisji przechowywana jest przez sekretariat synodu. Wszystkie materiały należy przekazywać do niego niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x