Trwa ładowanie...

Szukaj

Prace komisji


Pierwsze posiedzenie Komisji głównej

4 maja 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się ze stojącymi przed nimi zadaniami i wynikającymi z nich uprawnieniami. W sposób szczególny podkreślono konieczność ścisłej współpracy Komisji głównej z komisjami tematycznymi. W związku z tym przedstawione zostały krótkie informacje o ich pierwszych posiedzeniach i rozpatrzono wnioski przewodniczących kilku komisji dotyczące ich składów osobowych i organizacji pracy. Poruszono również sprawę możliwości zaangażowania młodego pokolenia w działania synodalne. Komisja rozpatrzyła trzy wnioski o powołanie międzyparafialnych zespołów synodalnych oraz podjęła decyzje o powstaniu trzech zespołów synodalnych poza strukturami parafialnymi: Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Ruchu Szensztackiego i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Komisja główna zajmie się propozycjami zagadnień, które docelowo staną się przedmiotem prac komisji tematycznych.


Drugie posiedzenie Komisji głównej

23 czerwca 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się z bieżącym stanem prac synodalnych, a zwłaszcza z kwestiami dotyczącymi powoływania przez proboszczów parafialnych zespołów synodalnych. Komisja podjęła decyzję o powstaniu zespołu synodalnego muzyków kościelnych. Główny punkt posiedzenia stanowiła analiza propozycji zagadnień przygotowanych przez wszystkie komisje tematyczne. Jej owocem będzie wskazanie przez Komisję główną zakresu tematów dla poszczególnych komisji. W związku z obfitością analizowanego materiału i z ogromnym znaczeniem tego etapu dla dalszego przebiegu synodu, ustalono, że prace te będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu komisji.


Trzecie posiedzenie Komisji głównej

27 lipca 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komisji głównej. Głównym punktem trwającego ponad pięć godzin spotkania była bardzo szczegółowa i wnikliwa analiza zagadnień zaproponowanych przez jedenaście komisji tematycznych. Owocem tego posiedzenia stał się wykaz tematów, które będą stanowiły przedmiot dalszych prac poszczególnych komisji synodalnych. Po przerwie wakacyjnej komisje te zajmą się przygotowaniem materiałów do konsultacji z parafialnymi zespołami synodalnymi.


Czwarte posiedzenie Komisji głównej

14 listopada 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Komisji głównej. Podczas niego naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie przedstawili ofertę badań, które mogą przeprowadzić w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po odbyciu dyskusji członkowie komisji postanowili, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie zostały zaprezentowane jeszcze inne projekty badawcze. Komisja zapoznała się również z aktualnym stanem prac komisji tematycznych i parafialnych zespołów synodalnych. Biskup Edward Dajczak zapowiedział ustanowienie synodalnej Komisji ds. młodych, której przewodniczącym będzie ks. Remigiusz Szauer.


Piąte posiedzenie Komisji głównej

14 grudnia 2017 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie powrócili do kwestii badań socjologicznych i ostatecznie zdecydowali, że za ich przeprowadzenie w diecezji będzie odpowiedzialny ks. Remigiusz Szauer. Zapoznano się z ankietami przygotowanymi przez Komisję ds. kultu Bożego dla parafialnych zespołów synodalnych i dla kapłanów. Został również ukształtowany skład osobowy synodalnej Komisji ds. młodych.


Szóste posiedzenie Komisji głównej

15 marca 2018 roku odbyło się szóste posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie przeanalizowali i zatwierdzili materiały formacyjno-konsultacyjne dla parafialnych zespołów synodalnych oraz ankiety dla duchowieństwa i osób konsekrowanych przygotowane przez komisje tematyczne. Zapoznali się także z informacją dotyczącą pierwszego posiedzenia Komisji ds. młodych, którą przedstawił kierujący jej pracami ks. Remigiusz Szauer. Komisja główna zdecydowała, że na jej kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji tematycznych.


Siódme posiedzenie Komisji głównej

11 maja 2018 roku odbyło się siódme posiedzenie Komisji głównej. W jego pierwszej części zajęto się materiałami dla parafialnych zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. wiernych świeckich, oraz ankietą, której przeprowadzenie wśród katechetów zaproponowała Komisja ds. katechizacji. W drugiej części posiedzenia wzięli udział przewodniczący komisji tematycznych, którzy przedstawili dotychczasowy i aktualny przebieg ich prac. Podzielili się również propozycjami, których uwzględnienie mogłoby się przyczynić do uczynienia ich bardziej skutecznymi i owocnymi. Biskup Edward Dajczak wskazał w swoim wystąpieniu kierunek dalszych działań synodalnych, w sposób szczególny akcentując kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny.


Ósme posiedzenie Komisji głównej

19 września 2018 roku odbyło się ósme posiedzenie Komisji głównej. W jego pierwszej części zostały zatwierdzone zagadnienia, którymi podczas swoich prac zajmie się Komisja ds. młodych. W drugiej części posiedzenia wzięli również udział księża pracujący w Kurii Biskupiej oraz w innych instytucjach diecezjalnych. Biskup Edward Dajczak ukazał formację osób świeckich, zwłaszcza tworzących parafialne zespoły synodalne, jako sprawę priorytetową na obecnym etapie synodu. W związku z tym zostaną przedstawione konkretne propozycje, m.in. rekolekcje z elementami warsztatowymi, dni skupienia, spotkania formacyjne w dekanatach, diecezjalny program kaznodziejski. Uczestnicy posiedzenia zajęli się także, zarówno od strony merytorycznej jak i personalnej, kwestią powołania komisji synodalnej, która podejmie tematy dotyczące małżeństw i rodzin.


Dziewiąte posiedzenie Komisji głównej

13 grudnia 2018 roku odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji głównej. Jej członkowie zapoznali się z materiałami formacyjnymi dla zespołów synodalnych, które zostały zaproponowane przez Komisję ds. katechizacji, a także zgłosili do nich swoje uwagi. Wstępnie omówiono kolejne etapy synodu, ze szczególnym uwzględnieniem prac komisji tematycznych. Ks. Remigiusz Szauer zapoznał Komisję główną ze stanem przygotowań do badań nad religijnością, które przeprowadzi w diecezji.


Dziesiąte posiedzenie Komisji głównej

21 stycznia 2019 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji głównej. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą dalszych etapów prac synodalnych. Jej głównym elementem stała się kwestia formacji kapłańskiej w kontekście trwającego synodu diecezjalnego. Zaproponowano, aby kwietniowe spotkania proboszczów i wikariuszy w Skrzatuszu zostały poświęcone tematyce eklezjologicznej. Również rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w diecezji, mają być sprofilowane w tym właśnie kierunku.


Jedenaste posiedzenie Komisji głównej

5 marca 2019 roku odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji głównej. Po przeprowadzeniu dyskusji, jej członkowie zatwierdzili wykaz zagadnień, którymi podczas swoich prac zajmie się Komisja ds. małżeństw i rodzin. Następnie dokonali oceny propozycji materiałów dla zespołów synodalnych przygotowanej przez Komisję ds. charytatywnych. Ustalono, że takie materiały na czerwcowe zebranie opracuje Komisja ds. młodych. Podjęto także temat synodalnej formacji kapłanów. Komisja główna zdecydowała, że na jej kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji synodalnych.


Dwunaste posiedzenie Komisji głównej

9 maja 2019 roku odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji głównej. Najpierw dokonano analizy i oceny materiałów dla zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. młodych. W drugiej części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele - w większości przewodniczący - komisji synodalnych. Podsumowali oni przebieg pracy tych gremiów w okresie od maja 2018 roku do maja 2019 roku. Podzielili się również trudnościami wynikającymi z podejmowania zagadnień wyznaczonych poszczególnym komisjom tematycznym przez Komisję główną.


Trzynaste posiedzenie Komisji głównej

19 września 2019 roku odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji głównej. Zostały przeanalizowane materiały dla zespołów synodalnych, które przygotowała Komisja ds. małżeństw i rodzin. Następnie wyznaczono terminy sesji synodalnych, które odbędą się w roku 2020. W związku z tym podjęto również kwestie związane z wyborem członków synodu. W tym kontekście biskup Edward Dajczak zaproponował zmiany w Regulaminie synodu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Zdecydowano, aby zostały opracowane wskazania dotyczące przygotowania projektów uchwał synodalnych przez komisje tematyczne. W celu ich przekazania i omówienia na kolejne posiedzenie Komisji głównej zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich komisji synodalnych.


Czternaste posiedzenie Komisji głównej

23 października 2019 roku odbyło się czternaste posiedzenie Komisji głównej. Celem jego pierwszej części było opracowanie wskazań dotyczących projektów uchwał synodalnych. W drugiej części posiedzenia zaprezentowano je uczestniczącym w niej przewodniczącym komisji synodalnych. Podczas dyskusji zostało zgłoszonych kilka poprawek, które uwzględniono w ostatecznej wersji wskazań. Projekty uchwał przygotowane przez wszystkie komisje tematyczne w zakresie wyznaczonym przez Komisję główną zostaną najpierw przeanalizowane przez Komisję prawną i Komisję teologiczną. Następnie, po ich zatwierdzeniu przez Komisję główną, będą prezentowane i dyskutowane podczas sesji synodalnych, a ich uczestnicy będą mogli zgłaszać do nich poprawki. Wszystkie przyjęte uchwały zostaną przekazane jako głos doradczy biskupowi Edwardowi Dajczakowi.


Piętnaste posiedzenie Komisji głównej

23 stycznia 2020 roku odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji głównej. Jego głównym tematem były sprawy związane z sesjami synodalnymi, które rozpoczną się 22 lutego 2020 roku. Przedyskutowano więc program pierwszej sesji i niektóre kwestie proceduralne. Następnie ustalono, które komisje tematyczne przedstawią swoje projekty uchwał podczas drugiej i trzeciej sesji. Podjęto również decyzje dotyczące funkcjonowania parafialnych zespołów synodalnych w związku z sesjami.


Szesnaste posiedzenie Komisji głównej

22 maja 2020 roku odbyło się szesnaste posiedzenie Komisji głównej. Podsumowano najpierw pierwszą sesję synodalną. Następnie podjęte zostały kwestie związane z planowaniem dalszych etapów prac synodalnych, które zostały zaburzone w związku z epidemią koronawirusa. Przedyskutowane tematy dotyczyły organizacji kolejnych sesji synodalnych oraz funkcjonowania komisji i zespołów synodalnych. Ze szczegółami podjętych decyzji można zapoznać się TUTAJ


Siedemnaste posiedzenie Komisji głównej

20 czerwca 2020 roku odbyło się siedemnaste posiedzenie Komisji głównej. Ks. Piotr Wieteska przedstawił projekt uchwały synodalnej przygotowany przez pracującą pod jego przewodnictwem Komisję ds. małżeństw i rodzin oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję teologiczną i Komisję prawną. Po przeprowadzeniu dyskusji i uwzględnieniu zgłoszonych uwag, Komisja główna zatwierdziła ten projekt. Stanie się on przedmiotem obrad podczas drugiej sesji synodalnej, która ma się odbyć 26 września 2020 roku. Członkowie komisji ustalili również tematykę kolejnych sesji i zebrań zespołów synodalnych.


Osiemnaste posiedzenie Komisji głównej

9 listopada 2020 roku odbyło się w formie zdalnej osiemnaste posiedzenie Komisji głównej. Ks. Zbigniew Woźniak przedstawił projekt uchwały synodalnej przygotowany przez pracującą pod jego przewodnictwem Komisję ds. wiernych świeckich oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję teologiczną i Komisję prawną. Po przeprowadzeniu dyskusji i uwzględnieniu zgłoszonych uwag, Komisja główna zatwierdziła ten projekt. Stanie się on przedmiotem obrad podczas trzeciej sesji synodalnej, która odbędzie się 28 listopada 2020 roku. Członkowie komisji ustalili również procedurę dotyczącą głosowań podczas sesji oraz tematykę kolejnych sesji i zebrań zespołów synodalnych.


Dziewiętnaste posiedzenie Komisji głównej

1 lutego 2021 roku odbyło się w formie zdalnej dziewiętnaste posiedzenie Komisji głównej. Najpierw ks. Wojciech Parfianowicz - przewodniczący Komisji ds. mediów, a następnie ks. Remigiusz Szauer - przewodniczący Komisji ds. młodych przedstawili projekty uchwał synodalnych przygotowane przez te komisje. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do obu projektów, Komisja główna zaopiniowała je pozytywnie. Staną się one przedmiotem obrad podczas czwartej sesji synodalnej, która odbędzie się 27 lutego 2021 roku. Członkowie komisji wyznaczyli również terminy kolejnych zebrań zespołów synodalnych.


Dwudzieste posiedzenie Komisji głównej

29 marca 2021 roku odbyło się w formie zdalnej dwudzieste posiedzenie Komisji głównej. Najpierw ks. Antoni Badura - przewodniczący Komisji ds. duchowieństwa, a następnie o. Piotr Włodyga OSB - przewodniczący Komisji ds. osób konsekrowanych przedstawili projekty uchwał synodalnych przygotowane przez te komisje. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do obu projektów, Komisja główna zaopiniowała je pozytywnie. Staną się one przedmiotem obrad podczas piątej sesji synodalnej, która odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku.


Dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji głównej

25 maja 2021 roku odbyło się w formie zdalnej dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji głównej. Najpierw ks. Jacek Lewiński – przewodniczący Komisji ds. kultu Bożego, a następnie ks. Krzysztof Gorczyński – przewodniczący Komisji ds. administracyjnych przedstawili projekty uchwał synodalnych przygotowane przez te komisje. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do obu projektów, Komisja główna zaopiniowała je pozytywnie. Staną się one przedmiotem obrad podczas szóstej sesji synodalnej, która odbędzie się 19 czerwca 2021 roku.


Dwudzieste drugie posiedzenie Komisji głównej

30 sierpnia 2021 roku odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Komisji głównej. Najpierw bp Krzysztof Zadarko – przewodniczący Komisji ds. charytatywnych, a następnie ks. Paweł Wojtalewicz – sekretarz Komisji ds. ekonomicznych przedstawili projekty uchwał synodalnych przygotowane przez te komisje. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do obu projektów, Komisja główna zaopiniowała je pozytywnie. Staną się one przedmiotem obrad podczas siódmej sesji synodalnej, która odbędzie się 25 września 2021 roku.


Dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji głównej

3 listopada 2021 roku odbyło się dwudzieste trzecie posiedzenie Komisji głównej. Najpierw ks. Tadeusz Ceynowa –  przewodniczący Komisji ds. historycznych, a następnie ks. Radosław Mazur – sekretarz Komisji ds. katechizacji przedstawili projekty uchwał synodalnych przygotowane przez te komisje. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do obu projektów, Komisja główna zaopiniowała je pozytywnie. Staną się one przedmiotem obrad podczas ósmej sesji synodalnej, która odbędzie się 27 listopada 2021 roku.


Dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji głównej

4 lutego 2022 roku odbyło się w formie zdalnej dwudzieste czwarte posiedzenie Komisji głównej. Ks. Łukasz Gąsiorowski – przewodniczący Komisji ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji przedstawił projekt uchwały synodalnej przygotowany przez tę komisję. Po przeprowadzeniu dyskusji, podczas której zostały zgłoszone poprawki i uwagi do projektu, Komisja główna zaopiniowała go pozytywnie. Stanie się on przedmiotem obrad podczas dziewiątej sesji synodalnej, która odbędzie się 26 lutego 2022 roku.


Dwudzieste piąte posiedzenie Komisji głównej

1 kwietnia 2022 roku odbyło się dwudzieste piąte posiedzenie Komisji głównej. Po przeprowadzeniu dyskusji zostały podjęte decyzje dotyczące redagowania końcowego dokumentu synodalnego oraz przebiegu dalszych prac parafialnych zespołów synodalnych.


Dwudzieste szóste posiedzenie Komisji głównej

13 maja 2022 roku odbyło się dwudzieste szóste posiedzenie Komisji głównej. Podczas niego przedyskutowano kształt końcowego dokumentu synodalnego oraz przebieg ostatniego etapu prac parafialnych zespołów synodalnych. Na podstawie wniosków z tej dyskusji bp Edward Dajczak podjął ostateczne decyzje dotyczące obu tych kwestii.


Dwudzieste siódme posiedzenie Komisji głównej

2 września 2022 roku odbędzie się dwudzieste siódme posiedzenie Komisji głównej. 

II Synod Diecezjalny

Chcę Was posłuchać?
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x