Trwa ładowanie...

Szukaj

Synod diecezjalny

Regulamin sesji synodalnych


Z Regulaminu synodu:

§ 51. Sekretariat synodu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, powiadamia członków synodu drogą elektroniczną o terminie sesji i przesyła konieczne materiały wraz z zatwierdzonym przez przewodniczącego protokołem z poprzedniej sesji.

§ 52. Zgłoszenie dodatkowego, czyli nieuwzględnionego w przesłanych materiałach, punktu do porządku obrad sesji musi być dokonane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 53. Przewodniczący sesji, którym jest biskup lub jego delegat, ustala porządek obrad i podaje go do wiadomości członków synodu najpóźniej na początku sesji.

§ 54. Czas pomiędzy poszczególnymi sesjami powinien umożliwiać poszczególnym komisjom prace redakcyjne, które koordynuje sekretariat synodu.

§ 55. Na sesję składają się:

1. modlitwa,
2. prezentacja projektów uchwał synodalnych,
3. dyskusja nad projektami i ewentualne głosowania,
4. wolne głosy.

§ 56. Prezentacji projektów uchwał synodalnych dokonują przewodniczący komisji tematycznych. Treść tej prezentacji należy złożyć w sekretariacie synodu w wersji elektronicznej i w postaci podpisanego wydruku, w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia danej sesji.

§ 57. Kolejność wystąpień podczas sesji ustala sekretariat synodu w porozumieniu z jej przewodniczącym.

§ 58. Maksymalny czas trwania pojedynczego wystąpienia określa przewodniczący sesji.

§ 59. Uczestnik sesji, który chce podczas niej zabrać głos, zgłasza się drogą elektroniczną do sekretariatu synodu, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem sesji. W uzasadnionych przypadkach zapisanie się do głosu może nastąpić już w trakcie trwania dyskusji, o czym decyduje przewodniczący sesji.

§ 61. Jeśli zachodzi taka potrzeba, uczestnik sesji może złożyć w sekretariacie synodu dłuższą wersję swojego wystąpienia (w wersji elektronicznej i w postaci podpisanego wydruku), w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia danej sesji.

§ 62. Przewodniczący sesji może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dziesięciu uczestników sesji zarządzić otwartą dyskusję, która nie wymaga uprzedniego zapisania się do głosu. Przewodniczący sesji udziela w niej głosu i określa maksymalny czas trwania wystąpień.

§ 63. Uczestnicy sesji mogą przedstawiać swoje opinie zarówno indywidualnie jak i w grupach. Na wystąpienie przedstawiciela grupy przewodniczący sesji może przeznaczyć więcej czasu. Stanowisko grupy powinno zostać złożone na piśmie przy zapisywaniu się do głosu w sekretariacie synodu wraz z podpisami wszystkich członków grupy.

§ 64. Głosowania zarządza przewodniczący sesji, określając jednocześnie przedmiot rozstrzygnięcia i sposób głosowania: za / przeciw / wstrzymuję się, placet / non placet / placet iuxta modum itd.

§ 65. Głosowania odbywają się w trybie jawnym. Tajny tryb głosowania może zarządzić przewodniczący sesji z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika sesji.

§ 66. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków synodu, z wyjątkiem ostatecznych głosowań nad projektami uchwał, przy których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków synodu.

§ 67. Nad zgłoszonymi poprawkami głosuje się oddzielnie, chyba że, ze względu na ich treść, wskazane jest głosowanie łączne.

§ 68. Podczas pierwszej sesji biskup powołuje spośród członków synodu trzyosobową komisję skrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

§ 69. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1. powoływanie na poszczególne sesje odpowiedniej liczby skrutatorów,
2. przeprowadzanie za pomocą skrutatorów liczenia głosów w trakcie głosowań,
3. przekazywanie przewodniczącemu sesji wyników głosowań w formie protokołu.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x